Zarządzeniem Nr 29/2019 Starosty Powiatu Ropczycko–Sędziszowskiego z dnia 15 marca 2019 roku powołano członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Ropczycach. W jej skład weszli:

1.Teresa Waleń – Stowarzyszenie Przedsiębiorców Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego – Przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy
2.Prof. dr hab. Anna Barwińska-Małajowicz – Podkarpacki Oddział Narodowego Forum Doradztwa Kariery – Wiceprzewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy
3.Andrzej Czochara – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”
4.Bernadeta Frysztak – Wicestarosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego
5.Jan Bokota – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych "Solidarność"
6.Józef Rojek – Przewodniczący Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego
7.Magdalena Bieszczad – Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej
8.Mieczysław Bochenek – Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych
9.Ryszard Świętoń – Przedstawiciel Jednostki Samorządu Terytorialnego
10.Stanisław Wójciak – Stowarzyszenie Regionalne Ziemi Ropczycko-Sędziszowskiej
11.Waldemar Lenius – Konfederacja „Lewiatan”

Powiatowa Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo-doradczym starosty w sprawach polityki rynku pracy. Kadencja Rady trwa 4 lata. Powiatowa Rada Rynku Pracy wyraża swoją opinię w sprawach należących do zakresu jej kompetencji w formie odpowiedniego zapisu w protokole z posiedzenia Rady. Pracami Powiatowej Rady Rynku Pracy kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz na kwartał.

Do zakresu działania PRRP należy w szczególności:

1.Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie.
2.Ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy.
3.Opiniowanie projektu regionalnego planu działań oraz okresowych sprawozdań z jego realizacji.
4.Opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządu powiatu ropczycko-sędziszowskiego na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania.
5.Składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie.
6.Ocenianie okresowych sprawozdań z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach oraz przedstawianie Wojewódzkiej Radzie Rynku Pracy okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia.
7.Delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach.
8.Opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach.
9.Opiniowanie powiatowych kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców.
10.Współpraca z powiatowymi komisjami dialogu społecznego, w szczególności w zakresie inicjowania programów i partnerstwa na rzecz wzrostu zatrudnienia i rozwoju rynku pracy.
11.Opiniowanie: celowości realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności: liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób; zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywaną efektywność kosztową i zatrudnieniową; koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć;proponowanych przez Starostę zmian realizacji programów specjalnych; celowości realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, biorąc pod uwagę w szczególności: kryteria doboru bezrobotnych; zakładane efekty realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

W skład PRRP wchodzą osoby powołane przez starostę spośród działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy. 

Starosta może powoływać w skład PRRP trzech przedstawicieli spośród organów jednostek samorządu terytorialnego lub nauki o szczególnej wiedzy i autorytecie w obszarze działania tej rady. Starosta może też zapraszać do udziału w posiedzeniach PRRP przedstawicieli organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w radzie rynku pracy, bez prawa udziału w podejmowaniu rozstrzygnięć.

Informacja pozyskana ze strony PUP Ropczyce

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Zagłosuj!

JAK OCENIACIE KAMIONKĘ JAKO OŚRODEK WYPOCZYNKOWO-REKREACYJNY

 

Zapraszamy do oddania swojego głosu!

 

Dyżury aptek

 

W tym tygodniu

19.08.2019 - 26.08.2019

dyżur całodobowy pełni apteka:

Ropczyce:

ul. Armii Krajowej 4

tel. (17) 22-28-162

 

 

Pogoda